TENNIS- EN PADELVERENIGING TOS BERGEIJK

TOS – toen en nu

In eerste instantie kon er in Bergeijk getennist worden door gebruik te maken van de twee graveltennisbanen achter restaurant de Kempenaer. De toenmalige gemeente Bergeyk huurde deze banen van de Kempenaer en stelde deze tegen betaling aan de Bergeijkse bevolking ter beschikking.

Op initiatief van diverse personen werd besloten een vereniging op te richten met eigen banen. De vereniging werd opgericht op 24 maart 1975, met Janus Verhoeven als eerste voorzitter. In dit jaar werd gestart met 158 seniorleden en 106 jeugdleden op 4 onverlichte laykold-banen (harde ondergrond). In verband met een enorme aanwas van leden ontstond al snel een wachtlijst.

In 1977 werden er daarom 4 gravelbanen aangelegd, het ledenaantal liep in 1978 op tot 600 leden. In 1981 werden ook de 4 laykoldbanen vervangen voor gravelbanen en werd er verlichting aangebracht. Tenslotte werden in 1992 de huidige banen 11 en 12 aangelegd en in 2009 de huidige banen 9 en 10. Tevens werden in 2008 4 gravelbanen vervangen voor SmashCourtbanen (zgn. all-weather-banen).

TOS heeft op dit moment ongeveer 600 leden. Het park bestaat uit 8 verlichte gravelbanen, 2 verlichte SmashCourtbanen, 1 mini-tennisbaan, een oefenkooi en sinds begin 2022 4 padelbanen.


Paviljoen

In eerste instantie was het paviljoen niet meer dan een “schaftwagen”, het eerste paviljoen werd in april 1978 geopend. In 1984 brandde dit paviljoen af, een jaar later werd een nieuw paviljoen opgeleverd. In eerste instantie verpachtte de vereniging het paviljoen. De afgelopen 20 jaar heeft de vereniging het paviljoen in eigen beheer genomen en wordt het bemand door betaalde krachten.

Vanaf 1 april 2020 zijn Jet de Laat en Linda Schijvens de nieuwe paviljoenbeheerders. Het paviljoen is eigendom van de vereniging (recht van opstal).

In het voorjaar van 2012 is het paviljoen (inclusief kleedkameraccommodatie) grondig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Tevens beschikken wij over een groot terras, dat gedeeltelijk is overdekt en verwarmd. In het paviljoen is een open WIFI-verbinding aanwezig. 

In het paviljoen kunt u met ingang van 1 september 2019 niet meer met contant geld afrekenen. U kunt alleen afrekenen met uw bankpas of met uw KNLTB-pas als u deze laatste tenminste hebt opgeladen met een saldo.

In 2020 zijn er zonnepanelen op het paviljoen geplaatst en is elk kozijn voorzien van Triple glas. Alle lichtmasten zijn in 2021 voorzien van LED-lampen.


Aanmelden

Indien u lid wilt worden van TOS Bergeijk, dan kunt u zich digitaal aanmelden op onze website (klik hier). Hierin kunt u uw gegevens invullen en een pasfoto uploaden. Er zal vervolgens contact met u worden opgenomen met betrekking tot de ledenpas, toegang tot de ClubApp, etc.

Voor meer informatie met betrekking tot de aanmeldingsprocedure kunt u zich richten tot ledenadministratie@tosbergeijk.nl.

De contributiebedragen 2023 zijn als volgt vastgesteld: 

Erelid of lid van verdienste

€ 0,00

 

Mini-lid

€51,70

geboren na 31-12-2014; zie punt 5

Juniorlid

€74,68

geboren tussen 1-1-2006 en 31-12-2014; zie punt 5

Studentlid

€74,68

geboren tussen 1-1-2001 en 31-12-2005 en bovendien student; zie punt 10

Seniorlid

€126,40

geboren vóór 1-1-2006

Competitielid

€ 20,00

zie punt 11 

Ondersteunend lid

€ 30,00

zie punt 13


Aanvullende informatie:

 1. Een lidmaatschap bij TOS wordt altijd aangegaan voor het (resterende) kalenderjaar: van datum start lidmaatschap tot en met 31 december.
 2. Ieder lid van TOS Bergeijk, m.u.v. ondersteunende leden, wordt automatisch lid van de KNLTB en ontvangt een KNLTB tennispas.
 3. Om tennisles te volgen op ons tennispark, is een lidmaatschap bij TOS Bergeijk verplicht.
 4. Leden kunnen vrij tennissen op de tennisbanen tijdens de daarvoor gereserveerde tijden en deelnemen aan verenigingsactiviteiten.
 5. Een mini-lidmaatschap wordt omgezet in een junior-lidmaatschap per 1 januari van het jaar dat iemand 9 jaar wordt. Een junior-lidmaatschap wordt omgezet in een senior-lidmaatschap of student-lidmaatschap per 1 januari van het jaar dat iemand 18 jaar wordt. 
 6. Alle contributies, met uitzondering van de contributie van het ondersteunend lidmaatschap, worden jaarlijks geïndexeerd met de stijging van het CPI van het CBS.
 7. Inning van de contributie vindt plaats via Club.Collect. Automatische incasso is een mogelijkheid alsmede betalen in twee termijnen.
 8. Voor inschrijvingen t/m augustus wordt het volledige bedrag aan contributie in rekening gebracht. Voor inschrijvingen in september t/m december wordt € 50,00 contributie in rekening gebracht voor senioren en € 20,00 voor junioren, ervan uitgaande dat het lidmaatschap in het navolgende jaar gecontinueerd wordt.
 9. Alle contributiebedragen zijn exclusief eventuele competitiebijdrage, tenzij hier aparte afspraken voor zijn gemaakt (bijvoorbeeld subsidie jeugdteams).
 10. Studentleden zijn leden van 18 t/m 22 jaar die dagonderwijs volgen op school of universiteit. Wil men van dit lidmaatschap gebruik maken, dan dient men jaarlijks een kopie van school- c.q. collegekaart met vermelding van adres te mailen of op te sturen naar ledenadministratie. Een student-lidmaatschap wordt omgezet in een senior-lidmaatschap per 1 januari van het jaar dat iemand 23 jaar wordt of geen student meer is.
 11. Er zijn specifieke voorwaarden aan het competitielidmaatschap verbonden: 1. de betreffende persoon moet al lid zijn van een tennisvereniging in binnen- of buitenland en 2. de deelname van de betreffende persoon is noodzakelijk om het TOS-competitieteam compleet te maken en dus de deelname aan de competitie voor reguliere TOS-leden mogelijk te maken. Dit wordt beoordeeld door de VCL en/of bestuurslid team tennis. De bijdrage dekt de KNLTB-contributie. Het lidmaatschap geeft geen recht tot vrij tennis, training of deelname aan andere evenementen bij TOS behalve de KNLTB-competitie.
 12. Coulanceregeling blessures. In geval van een langdurige blessure of ziekte kan op verzoek het reguliere actieve lidmaatschap gedurende het kalenderjaar worden stopgezet. De contributie van het reguliere lidmaatschap kalenderjaar wordt dan naar rato in rekening gebracht: bij ziekmelding t/m 30-6 wordt een half jaar contributie gestorneerd; bij ziekmelding tussen 1-7 en 1-10 wordt een kwartaal contributie gestorneerd. Het lidmaatschap wordt vervolgens omgezet in een ondersteunend lidmaatschap (punt 14) maar zonder bijbehorende contributie het restant van het kalenderjaar. Het lid kan ervoor kiezen om het lidmaatschap per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar op te zeggen. Zonder berichtgeving zal dan het ondersteunend lidmaatschap met bijbehorende contributie van toepassing zijn. NB Alleen een bestuurslid mag een verzoek tot tussentijdse stopzetting van het lidmaatschap beoordelen en goedkeuren. 
 13. TOS kent een regeling voor ondersteunende leden. Deze regeling is met name bedoeld voor leden die vanwege blessures of anderszins (tijdelijk) niet meer actief kunnen/willen tennissen maar nog wel betrokken willen blijven bij de vereniging. De volgende afspraken gelden voor deze categorie leden: 
  • Je bent volwaardig lid van TOS Bergeijk
  • Je bent geen lid meer van de KNLTB en geen KNLTB-tennispashouder
  • Je bent niet-spelend, ook niet op basis van de gast- of introducéregeling van TOS Bergeijk
  • Jaarcontributie is tegen een gereduceerd bedrag per persoon (zie contributie ‘ondersteunend lid’).
  • De wijziging dient door doorgegeven te worden via e-mail: ledenadministratie@tosbergeijk.nl.
  • Men kan ieder moment weer spelend lid worden inclusief lid van de KNLTB. Men hoeft dan alleen het verschil tussen de jaarcontributie ondersteunend lid en de jaarcontributie van de betreffende spelende lidcategorie in dat jaar in één keer bij te betalen.